Syuriyah

Rais ‘Aam: KH. Miftachul Akhyar


Wakil Rais ‘Aam: KH. Anwar Iskandar 

Wakil Rais ‘Aam: KH. Afifuddin Muhajir


Rais: KH. Muhammad Mushtofa Aqiel Siroj

Rais: KH. Ali Akbar Marbun

Rais: Prof. Dr. KH. Zainal Abidin

Rais: KH. Idris Hamid

Rais: KH. Adib Rofiuddin Izza

Rais: KH. Abdullah Kafabihi Mahrus

Rais: KH. Ubaidillah Faqih

Rais: KH. Masdar Farid Mas'udi

Rais: KH. Aniq Muhammadun

Rais: Prof. Dr. Ir. KH. Mohammad Nuh, DEA

Rais: KH. Mudatsir Badruddin

Rais: KH. Ahmad Sadid Jauhari

Rais: Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A.

Rais: KH. A. Mu'adz Thohir

Rais: Dr. KH. Abdul Ghafur Maimoen, M.A.

Rais: KH. Bahauddin Nursalim

Rais: KH. Subhan Makmun

Rais: KH. Hambali Ilyas

Rais: KH. Imam Buchori Cholil

Rais: Prof. Dr. KH. Abd. A'la Basyir

Rais: KH. Muhammad Cholil Nafis, Lc., M.A., Ph.D.

Rais: KH. Ahmad Haris Shodaqoh

Rais: KH. Moch. Chozien Adenan

Rais: KH. Abdul Wahid Zamas

Rais: KH. Abdul Wahab Abdul Gafur, Lc.


Katib 'Aam: KH. Akhmad Said Asrori
 

Katib: KH. Nurul Yaqin Ishaq

Katib: Dr. KH. M. Afifudin Dimyathi, Lc., M.A.

Katib: KH. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si.

Katib: Dr. KH. Hilmy Muhammad, M.A.

Katib: KH. Abu Yazid Al-Busthami

Katib: KH. Faiz Syukron Makmun, Lc., M.A.

Katib: KH. Athoillah Sholahuddin Anwar

Katib: Dr. KH. Abdul Moqsith Ghazali, M.A.

Katib: Dr. KH. Reza Ahmad Zahid, Lc., M.A.

Katib: Habib Luthfi bin Ahmad Al-Attas

Katib: Dr. KH. Abdul Ghofar Rozin

Katib: KH. Hasan Nuri Hidayatullah

Katib: Dr. KH. Nur Taufik Sanusi, M.A.

Katib: KH. M. Syarbani Haira

Katib: KH. Muhammad Aunullah A'la Habib, Lc.

Katib: KH. Ahmad Muzani Al-Fadani

Katib: KH. Sarmidi Husna

Katib: H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H.

Katib: KH. Muhyidin Thohir, M.Pd.I.

Katib: KH. Ahmad Tajul Mafakhir

Katib: Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.


A’wan

Habib Syech bin Abdul Qadir Assegaf
​​​​​​​Habib Ahmad Edrus Al Habsyi
Dr. KH. Zaidi Abdad
​​​​​​​Dr. H. Endin A.J. Soefihara
​​​​​​​Dr. H. Imam Anshori Saleh, S.H., M.A.
Nyai Hj. Nafisah Ali Maksum
Nyai Dra. Hj. Badriyah Fayumi, Lc., M.A.
Nyai Hj. Ida Fatimah Zainal, M.Si.
Dr. Hj. Faizah Ali Syibromalisi, M.A.
Prof. Dr. Muhammad Nasir
Dr. H. Mochsen Alydrus
KH. Mahfud Asirun
​​​​​​​KH. Yazid Romli, Lc., M.A.
KH. Ahmad Ma'shum Abror, M.Pd.I.
Dr. Dany Amrul Ichdan, S.E., M.Sc.
Dr. H. Juri Ardiantoro, M.Si.
Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si.
KH. Taj Yasin Maimoen
​​​​​H. Ahmad Sudrajat, Lc., M.A.
​​​​​​​KH. R. Chaidar Muhaimin
KH. Najib Hasan
Dr. Ali Masykur Musa, M.Si., M.Hum.
Dr. H. Anis Naki
Dr. H. Agus Rofiudin
KH. Matin Syarqowi
H. Hamid Usman, S.E.
KH. Muhammad Fadlan Asyari
Prof. Dr. H. Asasri Warni
Dr. H. Muhajirin Yanis
​​​​​​​Nyai Hj. Masriyah Amva
H. Misbahul Ulum, S.E.
Prof. Dr. Ali Nurdin
Dr. Rahmat Hidayat
Dr. Chaider S. Banualim, M.A.
KH. Abdul Muhaimin
H. Zainal Abidin Amir, M.A.